Barns inflytande i lek
: ur några förskollärares perspektiv

 • Sofie Detterfelt
 • Sara Ekdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Barns inflytande är en mänsklig rättighet och innebär att få vara en del av en gemenskap. Läroplanen för förskolan belyser vikten av att låta varje barn få inflytande i verksamheten och få uttrycka sina åsikter och tankar. Tidigare forskning visar är att inflytande är ett mångtydigt begrepp vilket gör att det kan bli svårt att formulera vad arbetet med barns inflytande innebär. Forskning framhåller också att pedagogers förhållningssätt påverkar barns möjlighet till inflytande samt att barn i leken ger uttryck för sina åsikter, utvecklar sin förmåga att lyssna och ta tillvara på andras sätt att tänka.

  Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i lek och hur deras barnsyn kan relateras till barns inflytande i lek. Studien har genomförts som en kvalitativ forskningsintervju där sju förskollärare har intervjuats. 

  Resultatet visar att lyssna uppfattas som en förutsättning för barns inflytande i lek. Förskollärarna menar att lyssna handlar om att ta tillvara på barns intresse och att ingå i ett sammanhang. I resultatet framkommer även att pedagogisk dokumentation, miljöns utformning, materialets tillgänglighet och barns valmöjligheter är betydelsefulla faktorer i arbetet med att ge barn inflytande i lek.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barnsyn
  • förhållningssätt
  • förskola
  • inflytande
  • lek

  Citera det här

  '