Barns inflytande i samlingssituationer i förskolan
: Förskollärares perspektiv

  • Anette Arvidsson
  • Lina Kjellkvist

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns inflytande i samlingssituationer. En kvalitativ studie har gjorts på en förskola där metoderna varit videoobservationer av samlingssituationer och intervjuer med pedagoger. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av Bernsteins teori om makt och kontroll. Teoretiska begrepp som använts har varit stark och svag inramning och klassifikation. Resultatet visar att pedagogers arbete med barns inflytande i samlingssituationer är till stor del begränsat då de har förutbestämda ramar att förhålla sig till. Trots det finns utrymme till att ge barn möjlighet till inflytande i samlingssituationer vilket pedagogerna också gör.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Westlund (Handledare), Jan Andersson (Bedömande lärare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • barns inflytande
  • inramning
  • klassifikation
  • pedagog
  • samlingssituationer

Citera det här

'