Barns lärande i uterummet
: En kvalitativ studie om förskolläraresuppfattningar av utomhuspedagogik

 • Lina Grané
 • Neta Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här studien är att belysa förskollärares uppfattningar av utomhuspedagogik.Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på hälsa?och Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på lärande? För att få svar påfrågeställningarna användes en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats. För att få svar påfrågeställningarna intervjuades fem förskollärare på fyra olika förskolor. Resultatet visade att de femförskollärarna upplever att de arbetar med utomhuspedagogik. Utifrån intervjufrågorna var det främsthälsan och barnens välbefinnande som lyftes fram. Även lärandet sågs som en viktig del, men ingen avförskollärarna upplevde att barnen lär sig bättre eller sämre utomhus. Istället handlar det om hurpedagogerna förmedlar lärandeobjektet.

  Tilldelningsdatum2015-dec.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Fridberg (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barns hälsa
  • barns lärande
  • förskollärare
  • lärande ute
  • utevistelse
  • utomhuspedagogik

  Citera det här

  '