Barns lek och hälsa -ur ett föräldraperspektiv
: "Det krävs balans för att få ett tryggt barn i en sund kropp"

 • Gita Hedin

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Barn är olika och de lever under olika villkor, men ett har de gemensamt– lusten att leka. Barns lek har betydelse för deras hälsa och välbefinnande. Syfte:Att belysa de kunskaper och frågor som förskolebarns föräldrar har angående småbarns hälsa och välbefinnande, med fokus på fysisk aktivitet/lek, för att främja hälsa.Vidare var syftet att belysa hinder och möjligheter som föräldrarna uppleveravseende fysisk aktivitet för små barn. Material och metod: Huvudstudien utgjordesutav två fokusgruppsintervjuer med åtta föräldrar till barn i förskoleålder.Intervjutexterna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatetutmynnande i två huvudkategorier och tre subkategorier. Huvudkategoriernavar;”barns hälsa och välbefinnande – skilda saker” och”hitta balans för att främjahälsa och välbefinnande”. Subkategorierna var; ”balans mellan olika miljöer/arenor”,”balans mellan fri och organiserad aktivitet och vila och ”balans mellan olikasansvar”. Slutsats: Föräldrarna uttryckte att mycket handlar om”balans”. Studienbelyser föräldrarnas ständiga ”kamp” mellan olika krav och ansvar samt att fåvardagen att gå ihop med alla måsten. Att hjälpa/vägleda föräldrarna till att hitta enbalans i vardagen skulle kunna ses som en hälsofrämjande och preventiv insatsäven för barnens hälsa.

  Tilldelningsdatum2011-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare), Albert Westergren (Handledare) & Göran Ejlertsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • balans
  • barn
  • fysisk aktivitet
  • hälsa
  • lek
  • trygghet och välbefinnande

  Citera det här

  '