Barns och pedagogers uppfattningar om fysisk aktivitet
: en undersökning av barn i åldersgruppen 8-10 år

 • Robert Kjellander
 • Mikael Skånstad

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att undersöka barns och pedagogers uppfattningar om skolbarnsfysiska aktivitet och vad skolor gör för att tillgodose deras rörelsebehov. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av frågeformulär med öppna frågor till pedagoger, samt kvantitativmetod i form av en enkätundersökning med barnen. Totalt sex pedagoger från fyra skolor harsvarat på frågeformuläret, och 218 barn i åldrarna åtta till tio år från samma skolor besvaradeenkäten. Genom undersökningen har vi fått kännedom om hur de tillfrågade barnen uppfattarsin fysiska aktivitet både i skolan och på fritiden, resultatet visade att 83 % av barnen att detyckte motion är viktigt och 73 % att de rörde på sig tillräckligt mycket. Pedagogernas svarvisar att barnen har idrottslektioner mellan 50 till 90 minuter varje vecka och en tredjedel avklasserna har organiserad rastverksamhet som ofta innehåll fysisk aktivitet varje dag. NCFFmenar på att barn behöver ha en hög nivå av fysisk aktivitet, vilket enligt forskning av Statensfolkhälsoinstitut endast följdes av 10-20 % år 2009, det är det vår slutsats att det finns en godsannolikhet att barnen i vår undersökning rör sig mer än så.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare) & Pernilla Granklint Enochson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • barnperspektiv
  • enkätundersökning
  • frågeformulär
  • hälsa
  • idrottslektioner
  • kvalitativ studie
  • kvantitativ studie
  • lågstadiet
  • pedagoger
  • rörelsebehov
  • skolverksamhet
  • uppfattningar om fysisk aktivitet

  Citera det här

  '