Baselregelverkets påverkan på handlingsutrymmet
: Hur chefer på svenska banker upplever förändringar i sitt handlingsutrymme

 • Christian Madzarov
 • Lukas Nivhede

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Baselregelverket är en samling råd och riktlinjer som har som mål att skapa finansiell stabilitet för banker världen över. Det finns i tre omfattningar och efter finanskrisen år 2008 påbörjades ett betydande reformarbete av Basel II efter att banker inte fångade upp riskerna i tillräckligt stor utsträckning. Med ökade kapitalkrav och en förbättrad riskhantering hos bankerna har Baselkommittén som mål att de tidigare bristerna med regelverket inte ska upprepas. Detta har medfört stora interna organisatoriska förändringar för bankerna. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur finanskrisen år 2008 och reformarbetet av Baselregelverket påverkat chefers handlingsutrymme på svenska banker, där begreppet handlingsutrymme utgår från managerial discretion som handlar om chefers handlingsfrihet under påverkan av externa faktorer. Studien kommer därmed att bidra med en ökad förståelse för regelverket och lyfta fram personliga uppfattningar om hur regelverket har påverkat cheferna.

   

  Kandidatuppsatsen är baserad på en kvalitativ forskningsmetod där vi utförde semi-strukturerade intervjuer med åtta respondenter med chefserfarenhet från svenska banker. Empirin som vi har fått fram tyder på att cheferna upplever ett minskat handlingsutrymme som en påföljd av mer komplexa regelverk. Det har blivit mer komplicerat för cheferna i dag jämfört med innan krisen att styra bankernas dagliga verksamhet på grund av ökade krav på regelefterlevnad och noggrannare uppföljning av riskmätning och kapitalkrav. Vi har även kommit fram till att cheferna upplever förändringar i sitt handlingsutrymme beroende på faktorer som exempelvis bankens storlek och deras införande av olika internmetoder. 

  Tilldelningsdatum2016-nov.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Genell (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)
  • Juridik (505)

  Nyckelord

  • managerial discretion
  • chefskap
  • baselregelverket
  • riskmätning
  • finanskris

  Citera det här

  '