Bedömning i skolan- till hjälp eller stjälp?
: En studie som beskriver lärares syn på bedömningsarbetet i grundskolan.

 • Ninni Hagen
 • Ingela Scherrer

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i grundskolan. Studiens syfte kan preciseras i följande frågeställningar:

  • Varför gör lärare bedömningar?
  • Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola?
  • Vilka bedömningsformer anser lärarna främja elevers lärande?
  • Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? 

  Genom att kombinera aktuell ämneslitteratur, en enkätstudie samt sju intervjuer av lärare i grundskolan, har vi sökt svar på våra frågor. I denna studie har vi lyckats identifiera elva olika syften och konsekvenser, både synliga och dolda, med bedömning i skolan.  Lärare gör bedömningar för att synliggöra elevers kunskaper kopplade till kunskapskraven, för att skapa en dialog med eleverna kring lärandet och för att få ett underlag för sin planering av undervisningen. Bedömningar ingår i läraruppdraget, men lärarna uttrycker en viss osäkerhet och upplevd tidspress i bedömningsarbetet. De känner också ett ökat redovisningskrav från samhället och upplever att en likvärdig bedömning är svår att uppnå. Lärarna menar att de bedömningsformer som bäst bidrar till elevernas lärande är muntlig aktivitet, individuella arbeten och färdiga produkter. Under arbetets gång får vi bekräftat att relationer och bemötande är av stor betydelse i skolans värld och som specialpedagoger ställs vi inför dilemmat att vi ska utgå från varje elevs förutsättningar samtidigt som nationellt tidsbestämda kunskapskrav ska uppnås.

  Tilldelningsdatum2013-jan.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • bedömning
  • dialog
  • dilemma
  • komplexitet
  • likvärdig bedömning
  • specialpedagogik
  • systemteori.

  Citera det här

  '