Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser
: några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

  • Therése Ölund

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. Utifrån min egen erfarenhet ser jag att bedömningsstödet i svenska inte används likvärdigt mellan skolor och lärare gällande genomförande, analys och efterarbete. Med utgångspunkt ur ett pedagogiskt perspektiv kommer jag i denna rapport fokusera på möjligheter och hinder i efterarbetet med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utifrån ett lärar- och speciallärarperspektiv med inriktning mot årskurs 1. Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om bedömningsstödets pedagogiska betydelse. I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Resultaten visar att lärarnas erfarenheter är varierande i hur länge/hur ofta man genomfört bedömningsstödet. Resultaten visar att bedömningsstödet i svenska inte används likvärdigt mellan skolor och lärare gällande genomförande, analys och efterarbete. På vissa skolor genomför läraren bedömningsstödet och på vissa skolor genomför specialläraren bedömningsstödet. Analysen och sammanställningen görs för det mesta tillsammans av speciallärare och läraren men i vissa fall av endast specialläraren eller läraren. Samverkansmöjligheterna ser olika ut för lärare och speciallärare. Slutsatser som dras i denna studie är att bedömningsstödets genomförande och efterarbete påverkas av lärarnas och speciallärarnas erfarenheter, det ser olika ut på olika skolor vem som genomför bedömningsstödet speciallärare eller lärare, undervisningen utformas i olika hög grad efter resultaten från bedömningsstödet, samverkan mellan lärare och speciallärare i efterarbetet med bedömningsstödet är gynnsamt för vidare kunskapsutveckling, undervisning och stödinsatser. Huvuduppdraget som speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling är att vara ett stöd för lärare och elever i elevernas kunskapsutveckling. Specialläraren ska öppna upp möjligheter för lärare att analysera och diskutera resultat av bedömningsstödet i syfte att utveckla elevernas kunskaper utifrån undervisning. Speciallärarens roll är att se till lärarnas behov i vad de behöver för stöd i sig själva och i sin undervisning för att eleverna ska nå målen i bedömningsstödet men även att se till elevernas behov ur ett elevperspektiv för att eleverna ska nå målen i bedömningsstödet.

Tilldelningsdatum2020-feb.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareBarbro Bruce (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bedömningsstöd
  • samverkan
  • undervisning
  • bedömning
  • formativ bedömning

Citera det här

'