Behov av kunskap
: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda neurologiskt sjuka äldre patienter i ett palliativt skede på slutenvårdsavdelning

  • Anna Elmvik

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund Palliativ vård har utvecklats från att rikta sig till patienter med cancer, till att rikta sig till patienter med allvarlig sjukdom i alla åldrar. Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska sociala och existentiella behov och visa respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet. För patienten med neurologisk sjukdom som befinner sig i palliativt skede i livet är sjuksköterskans kompetens och kunskaper viktig. Sjuksköterskan bör ha en god kunskap om läkemedel och symtom relaterade till neurologisk sjukdom, för att kunna ge god och säker omvårdnad och vård Syfte Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som är 65 år och äldre med neurologisk sjukdom i behov av palliativ vård på en neurologisk slutenvårdsavdelning Metod Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats med åtta sjuksköterskor på neurologisk klinik, utifrån semistrukturerade frågor. Data analyserades med konventionell innehållsanalys. Resultat Palliativ vård likställdes med vård i livets slutskede inom slutenvården. Samtalets betydelse för att se personen bakom sjukdomen och lindra lidande framkom som centralt. Informanterna beskrev avsaknaden av kunskap för att kunna ge en god palliativ vård. Slutsats Kunskap och kompetens ligger till grund för en god evidensbaserad palliativ vård, liksom vikten av ett bra teamsamarbete. Betydelsen av samtal var ett centralt fynd, för att se personen bakom sjukdomen och för att lindra lidande. Närståendes betydelse för patientens trygghet men också som en del i att kunna göra vården individuell för patienten.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Larsson (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Omvårdnad
  • neurologi
  • palliativ vård
  • äldre
  • slutenvård

Citera det här

'