Behov i fokus vid oväntad död - Needs in focus facing unexpected death

 • Joakim Språng
 • Jessika Troedsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund Oväntad död är en traumatisk upplevelse för

  närstående, kris och sorg i någon form är ofrånkomligt i

  samband med död och saknad. Vårdpersonal står inför en svår

  utmaning i omvårdnaden för att ge ett kompetent

  omhändertagande. Det korta mötet mellan vårdpersonal och

  närstående har visat sig vara av betydelse. Syfte Syftet med

  litteraturstudien var att belysa närståendes behov och

  vårdpersonals uppfattningar om närståendes behov i samband

  med en oväntad död. Metod Metoden var en litteraturstudie där

  det ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat

  Tre kategorier bildades; behov av information, behov av

  emotionellt stöd samt behov av att ta avsked. Kategorin behov

  av att närvara återfanns endast under vårdpersonals

  uppfattningar. Diskussion Vårdpersonal och närstående har

  liknande uppfattningar kring behov i samband med oväntad

  död. Hur dessa behov tillgodoses på bästa sätt är individuellt

  och behoven är inte tillfredställda i alla avseenden. Slutsats

  För att på bästa sätt utveckla ett direktiv som ser till att ett

  kompetent omhändertagande ges till närstående krävs ett

  gemensamt arbete mellan vårdpersonal och närstående.

  Background Unexpected death is a traumatic experience for

  those closely related. In times of death and in sense of loss,

  crisis and grief is inevitable. Nursing staff are challenged with

  how to deliver professional support. The brief encounter

  between nursing staff and those closely related has been shown

  to be of great importance. Aim The aim of this literature

  review was to illuminate the needs of those closely related and

  the nursing staff´s understanding of their need in connection to

  unexpected death. Method The method used was a literature

  review including both qualitative and quantitative articles.

  Results Three categories were produced; need for information,

  need for emotional support and need of saying goodbye. The

  category need of being present where only found under nursing

  staff´s understanding. Discussion The study showed that

  nursing staff and those closely related both had similar

  understandings of the needs that arose in connection with

  unexpected deaths. How these needs are best fulfilled is

  individual and not always satisfied. Conclusion A mutual

  effort between nursing staff and those closely related is needed

  in order to develop professional care.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '