Bemötande i förskola
: En studie om några föräldrars upplevelser vid lämningssituationer

 • Christel Henborg
 • Anna Olsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några föräldrar uppfattar den dagliga kontakten med pedagoger i förskolan. Syftet är även att undersöka vad föräldrars upplevelse av pedagogers olika bemötande kan betyda för relationer dem emellan. Som teoretisk utgångspunkt väljer vi Moira von Wrights avhandling Vad eller vem, i vilken hon delvis

  utgår från Meads teori om intersubjektiviteten, det vill säga individens sätt att skapa sin

  verklighet och sitt medvetande i interaktion med andra. Studiens material bygger på en

  kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer av fyra föräldrar som har sina

  barn i förskola.

  Resultatet visar att föräldrarna i studien upplever att ett bra bemötande är viktigt för att kunna skapa goda relationer med pedagogerna. En väl fungerande relation där det finns en öppen dialog, skapar trygghet hos föräldrarna som i sin tur inger trygghet för barnen.

  I resultatet framgår även att det krävs en tillitsfull relation för att kunna utveckla ett bra

  samspel vid överlämningar. Det som verkar vara det mest väsentliga för att ett verkligt möte

  ska kunna ske är dock att pedagoger och föräldrar, genom ett ömsesidigt förhållningssätt, kan visa intresse för och vara lyhörd i de samtal som rör de barn som de har ett gemensamt

  ansvar för i förskolan.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Linge (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bemötande
  • relationer
  • föräldrar
  • pedagoger
  • lämningssituationer

  Citera det här

  '