Bemötandets betydelse
: En litteraturstudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande

  • Ingrid Fredriksson
  • Jenny Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Fler kvinnor idag insjuknar i bröstcancer och sjukdomen kan medföra känslor hos kvinnan såsom sorg, ilska, ångest, dödsångest och förnekelse. Vikten av stöd från sjuksköterskan krävs för att hantera sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande i en omvårdnadskontext. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa artiklar. Databaserna Cinahl och PubMed användes vid sökning av artiklar. HKR:s granskningsmall (2016) för kvalitativa artiklar har använts vid granskning för att bedöma artiklarnas kvalité. För analys användes Fribergs (2017) analysmodell innefattande fem steg. Resultat: Två huvudkategorier identifierades; upplevelser av stöd från sjuksköterskan och upplevelser av tillräcklig information från sjuksköterskan. Fyra subkategorier identifierades; stöd i sin sjukdom, bristande stöd i sin sjukdom, betydelsefull information i mötet och bristande information i mötet. Upplevelsen av bristande stöd och otillräcklig information framkom i flertalet artiklar. Bristande stöd från sjuksköterskan bidrog till att kvinnorna kände en påtaglig ensamhet och en ökad oro och ångest. Diskussion: Litteraturöversiktens metod diskuteras utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre fynd från resultatet har plockats ut till resultatdiskussionen och kopplats till Watsons (1993) omvårdnadsteori samt diskuterats utifrån etiska aspekter och samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Bröstcancer
  • upplevelse
  • sjuksköterskans bemötande
  • kvinnor
  • kvalitativ studie

Citera det här

'