Besökarnas röster i Ballingstorp
: Hur skapar vi minnesvärda och känslofyllda upplevelser inom den skånska hembygdsrörelsen?

  • Ida Kroon

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och har en lång tradition av berättande, tillvaratagande och förvaltande av det materiella och immateriella kulturarvet. I sin ansökan att delta i Region Skånes satsning Publik- och berättelseutveckling utryckte Skånes hembygdsförbund att hembygdsrörelsen var i stort behov av att förändra sitt sätt att berätta sina berättelser och förmedla sina kunskaper. Studiens syfte är att skapa kunskap om hur en kan utveckla besöksmål inom den skånska hembygdsrörelsen så att besöket väcker känslor och ökar engagemanget för platsen. Med utgångspunkt i Skånes hembygdsförbunds byggnadsminne Ballingstorp besvaras följande frågeställningar: Vilka känslor väcker Ballingstorp hos besökare idag? Vilka upplevelser önskar besökare få när de är i Ballingstorp? Den teoretiska utgångspunkten finns i the elaboration likelihood model of persuasion (ELM) och interpretation. Tanken är att kommunikation som möjliggör en hög grad av eget reflekterande och personlig relation till en plats, objekt eller idé ofta leder till mer på djupet varaktiga val och beständigt engagemang. Studien tar avstamp i två fokusgruppsdagar i Ballingstorp anordnade av Skånes hembygdsförbund. Gruppintervjuer genomfördes där deltagarna fick diskutera vilka känslor Ballingstorp frambringade samt en enkätundersökning angående upplevelser de önskade på platsen. Resultaten visar att Ballingstorp väcker flertalet känslor, övervägande positiva, och den rofyllda natur- och kulturupplevelsen på egen hand är Ballingstorps största styrka. Störningar av denna är det som frambringar flest negativa känslor. För att få ut än mer av sitt besök finns en önskan om mer information på platsen, både historisk och pragmatisk.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

Nyckelord

  • landskapsvetenskap
  • besöksmålsutveckling
  • tolkning
  • hembygdsrörelse
  • utvärdering

Citera det här

'