Beskrivning och analys av kommuners och länsstyrelsers arbete med parkslide
: Kan gris vara en bra bekämpningsmetod?

 • Vanessa Bernekorn

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I detta arbete har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med nio utvalda kommuner och länsstyrelser i syfte att undersöka deras arbete med bekämpning av den invasiva främmande arten parkslide samt undersöka deras attityder till bekämpning med gris, en metod som det bedrivs forskning på. Bekämpningsmetoder och strategier har beskrivits och analyserats med tematisk analys. Parkslide är ännu inte upptagen i någon artförteckning som innebär ett särskilt krav på bekämpning enligt lag. Bekämpningsmetoderna som användes var kapning, markduk, uppgrävning, kemikalier, termal bekämpning, bete och bekämpning med gris. De intervjuade uppgav att de valde bort bekämpning, bedrev metodtestning, bekämpning i viss uträckning eller bekämpade alla inrapporterade bestånd. Ingen större skillnad sågs i arbetet mellan de EU-listade arterna och parkslide, även om vissa skillnader noterades exempelvis i rådgivningen till allmänhet. En ytterligare skillnad låg i finansieringen där EU-listade arter i vissa fall var prioriterade, men i gengäld kunde LONA-bidrag sökas för parkslide-projekt. En metod som håller på att testat i ett forskningsprojekt är bekämpning med gris. Samtliga intervjuade ställde sig positiva till metoden även om det uppkom frågor om grisarnas välbefinnande och mående, praktiska lösningar, säkerhet och bekämpningseffekt. Dessa frågor besvarades av experter på området. Metoden är inte lämplig överallt men kan ha fördelar framför de andra metoderna främst tack vare de reglerande, kulturella, försörjande och stödjande ekosystemtjänster den för med sig.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngela Löfquist (Handledare), Lisa Dessborn (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • parkslide
 • invasiv art
 • invasive alien species
 • bekämpning
 • bekämpningsmetod
 • gris
 • Reynoutria japonica
 • Japanese knotweed

Citera det här

'