Besparingsåtgärdens påverkan för sjuksköterskor och chefer
: En kvalitativ och juridisk studie om det nuvarande anställningsstoppets följdverkningar inom vården

  • Caroline Glantz
  • Charlott Rosvall

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Genom ytterst aktuella och nutida debatter i dagens samhälle, framgår det att vården ligger inom ramen för en tid som präglas av ekonomiska begränsningar. Utmaningen vilken har landat i anställningsstopp i olika omfattningar i Sveriges regioner har påverkat vården på olika sätt och i olika grad för såväl sjuksköterskor som chefers arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar. Denna studie syftar till att undersöka vilken påverkan besparingsåtgärden anställningsstopp har på anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö och chefers arbetsmiljöansvar inom vården. Det teoretiska ramverket skildrar lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljöfrågor, en del av vårdens kollektivavtal, en teoretisk modell som berör krav-kontroll-stöd samt tidigare forskning inom området som besparingar, personalbrist och arbetsmiljö. Studien använder sig av en kvalitativ och en juridisk metod och innehåller material från tre stycken muntliga semistrukturerade intervjuer och en skriftlig intervju. Urvalet inkluderar två ordförande från två regioner i Mellansverige inom Vårdförbundet, en utredare från Sveriges Regioner och Kommuner samt en sjuksköterska från en region i Mellansverige. Resultatet från intervjuerna skildrar de tre teman: 1. Avsaknad av kontroll som resultat av besparingar, 2. Personalbristens påverkan på arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar och 3. Stöd för verksamhetsnära chefer och sjuksköterskor. Diskussionen bevarar sedan forskningsfrågan för studien genom analys av det teoretiska ramverket ihop med resultatet. Utifrån slutsatsen av studien framkommer att anställningsstoppet har i stort sett negativ påverkan på arbetsmiljön och arbetsmiljöansvaret för sjuksköterskor och chefer.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAndrea Iossa (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • arbetsmiljö
  • arbetsmiljöansvar
  • anställningsstopp
  • personalbrist
  • vården samt krav-kontroll-stöd-modellen

Citera det här

'