Betygssystemet i gymnasiesärskolan och motivation till lärande och kunskapsutveckling

  • AnnMarie Eldholm

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur vissa yrkesgrupper som arbetar i en gymnasiesärskola runt eleverna upplever betygssystemet som motivationsfaktor till elevers lärande och kunskapsutveckling. Under mina år i gymnasiesärskolan har jag diskuterat betygssystemets betydelse för eleverna både med personal och elever. Eftersom betygen i gymnasiesärskolan inte kan användas till att söka in på universitet eller högskola och det även finns begränsningar till vilka folkhögskolor eller yrkesutbildningar som de ger behörighet till så upplever många betygsystemet som ett dilemma. Som metod har kvalitativa metoder använts och som teoretiskt ramverk har jag valt att analysera resultatet utifrån lärande bedömning, samt utifrån den motivationspsykologiska teorin, teorin om självbestämmande. Resultatet visar att det finns svårigheter för lärare att tydliggöra målen så att eleverna förstår bedömningskriterierna och formuleringarna i kunskapskraven. Kunskapskraven används främst som planeringsunderlag för undervisande lärare. Resultatet visar att respondenterna upplever att betygssystemet är en låg motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande för eleverna. Resultatet visar att en hög motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande uppnås när eleverna får framåtsyftande feedback på sitt skolarbete och när det skapas goda relationer mellan elev och lärare. Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska ha fördjupande kunskaper i bedömningsfrågor och betygssättning samt fördjupande kunskaper i barns och elevers lärande. Att utveckla arbetet med bedömningsfrågor och betygssättning så att eleverna förstår bedömningskriterierna och lärandemålen ingår i professionen som speciallärare. Om detta arbete kan underlättas genom att kunskapskriterierna och lärandemålen formuleras och tydliggörs redan i styrdokumenten så skulle det kunna vara en väg till att öka motivationen till kunskapsutveckling och lärandet för eleverna på gymnasiesärskolan.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Lotta Anderson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Bedömning
  • betyg
  • gymnasiesärskolan
  • kunskapsutveckling
  • lärande
  • motivation

Citera det här

'