Bilder och musik i svensklärares undervisning - en kvalitativ undersökning ur gymnasielärares perspektiv

 • Sofie Svensson
 • Jonna Åberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Genom kursmålen uppmanas svensklärare på gymnasiet att använda bilder och musik i sin undervisning och som blivande gymnasielärare i svenska väcktes frågor om hur verksamma lärare arbetar med detta. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka varför och hur lärare använder bilder och musik i svenskundervisningen. För att klargöra syftet har vi arbetat med följande frågeställningar: Varför anser lärare att det är relevant att använda bilder och musik i svenskundervisningen och hur använder de det? Anser lärare att de anpassar svenskundervisningen efter elevers olika sätt att lära? Vad vill lärare uppnå genom användandet av bilder och musik? Undersökningen grundar sig på intervjuer med fyra gymnasielärare och har bearbetats utifrån en kvalitativt inriktad metod. Vi har funnit att lärare använder bilder och musik dels som verktyg för eleverna, dels som verktyg för ämnet. Som ett verktyg för ämnet används bilder och musik för att tolka eller jämföra med skriven text. Som ett verktyg för eleverna används bilder och musik för att underlätta förståelsen och som hjälp för främst svaga elever att nå målen. Vi har också funnit att de intervjuade lärarna anser sig medvetna om elevers olika sätt att lära, men huruvida man tillmötesgår det skiljer sig åt.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '