Bildlärares föreställningar om elevers självbild i ämnet bild
: En intervjustudie om skolkultur och kreativitet

  • Nilla Grahn

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Tidigare forskning belyser utmaningar i ämnet bild, exempelvis snäv timplan, bedömning samt olegitimerade lärare, vilket riskerar en försämrad kvalitet på undervisning. Syftet med studien är att utveckla kunskap om bildämnet, med särskilt fokus på lärares uppfattningar om elevers kreativitet kopplat till bildundervisning. Studien utgår från en tematisk analys av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i bild. Huvudteman för analys av resultatet är: lärares inställning till kreativitet i bildundervisningen, motivationsfrämjande metoder samt kreativitetshinder. Det sociokulturella lärandeperspektivet betonar vikten av att förstå kreativitet som en dynamisk process som utvecklas och förbättras genom samspel med andra människor i olika situationer, vilket gör perspektivet lämpligt att använda som studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatet visar att lärare lyfter vikten av den muntliga kommunikationen i bildundervisningen. Ett annat resultat är att flera lärare lyfter motivationsfrämjande metoder. Risker med att skapa allt för snäv struktur i undervisningen, exempelvis risk att hämma kreativitet, är också något som framkom av intervjuerna. I resultatet Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
går det även att se hur den sociala och kulturella kontexten påverkar elevernas upplevelse av kreativitet, och hur skolkulturen kan stödja eller hindra deras kreativa förmåga.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Lenninger (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bilddidaktik
  • grundskola
  • självbild
  • fantasi
  • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'