Blir du bättre om jag säger att du är bra?
: En studie om muntlig feedbacks inverkan på ryttares inre motivation

 • Anna Danielsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det är av stort intresse för lärare och tränare att öka elevers inre motivation. Det finns flera studier av hur feedback påverkar den inre motivationen inom olika områden men motsvarande studie för ryttare saknas. Ridundervisning innefattar tre individer – tränare, ryttare och häst. Frågan är därför om ryttares inre motivation påverkas av tränarens feedback i samma utsträckning som i andra idrotter. I studien användes en inomgruppsdesign med 35 ryttare och tre betingelser; positiv feedback, negativ feedback samt ingen feedback. Instrumentet Intrinsic motivation inventory (IMI) användes för att mäta inre motivation som en funktion av fyra faktorer: intresse/nöje, upplevd kompetens, press/anspänning samt ansträngning. Resultaten visade att samtliga faktorer förutom ansträngning påverkades av vilken typ av feedback ryttaren fick. Intresse/nöje och upplevd kompetens var högst vid positiv feedback och lägst vid negativ feedback medan press/anspänning, som är negativt relaterat till inre motivation, var lägst vid positiv och högst vid negativ feedback. Av de 35 deltagarna var 19 kända av experimentledaren sedan tidigare. När tidigare känd/tidigare okänd användes som mellangruppsvariabel fanns en huvudeffekt för faktorn press/anspänning. De tidigare okända deltagarna upplevde högre anspänning än de tidigare kända deltagarna under alla betingelser. För faktorn ansträngning fanns en interaktionseffekt. De tidigare okända ansträngde sig mest vid positiv feedback och minst vid negativ feedback medan de tidigare kända deltagarna visade motsatta reaktioner. Störst effekt hade feedbacken på upplevd kompetens vilket kan leda till förbättrade prestationer. Slutsatsen av studien är att positiv feedback gynnar den inre motivationen hos ryttare och kan därmed förbättra deras utveckling och prestationer.

Tilldelningsdatum2021-juni-14
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Öyvind Jörgensen (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Tillämpad psykologi (50102)
 • Idrottsvetenskap (30308)

Nyckelord

 • inre motivation
 • intresse/glädje
 • upplevd kompetens
 • press/anspänning
 • ansträngning
 • intrinsic motivation inventory
 • feedback
 • ryttare

Citera det här

'