Blockkedjeteknikens konsekvenser inom revision
: En kvalitativ studie utifrån Big Four

 • Rami Hameed
 • Dalia Raghid Karim

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens problematisering visar på att det har förekommit en del forskning om blockkedjetekniken utifrån ett revisionsperspektiv och vad tekniken kan ge bidrag till. Därav har ett informationsgap identifierats, vilket ger utrymme för ytterligare forskning. Detta gap ger upphov till diskussionsfrågan om hur olika revisionsbyråer förhåller sig till styrkor, svagheter, möjligheter och hot kring blockkedjetekniken. Därmed är syftet med denna studie att undersöka och diskutera hur blockkedjetekniken fungerar samt Big Fours synpunkter kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot. För att uppfylla syftet har först konceptet av blockkedjan och blockkedjetekniken beskrivits. Därutöver har SWOT-analysen och professionsteorin använts för att skapa det teoretiska ramverket. Studien grundar sig på en interpretivistisk forskningsparadigm och en abduktiv forskningsansats. För att besvara studiens syfte och frågeställning har det genomförts en dokumentanalys av dokument publicerade av Big Four företagen. Resultatet av studien tyder på att blockkedjetekniken kommer med både styrkor och möjligheter samt svagheter och hot, vilket Big Four företagen tar upp utifrån ett revisionsperspektiv. Fördelarna är bland annat att tekniken bidrar till en ökad effektivitet på grund av decentraliseringen och den ökade säkerheten. Medan nackdelarna är att tekniken är outforskad och det finns brist på kompetens som därmed påverkar revisorernas arbete. För att motverka blockkedjeteknikens risker har de olika företagen utvecklat diverse riskhanteringar för att garantera trygghet för klinter som använder tekniken.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTorsten Andersson (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • blockkedjetekniken
 • revision
 • big four
 • swot-analys
 • professionsteorin

Citera det här

'