Bolagstyrningsrapportens placering
: vilka faktorer påverkar valet av placering?

 • Emelie Nilsson
 • Michelle Spalding

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar svenska noterade bolag val av placering av bolagsstyrningsrapporten när lagen ger olika alternativ.

  Metod: Vald forskningsfilosofi är positivistisk, forskningsstrategin är deduktiv och insamlingsmetoden är kvantitativ.

  Teoretiskt perspektiv: Som stöd för den beroende (placering) och oberoende faktorerna används agentteorin, Positive Accounting Theory, Accounting choice, legitimitets-, intressent-, och institutionellteori.

  Empiri: Urvalet består av 249 bolag. Empirin består av bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår 2011 eller vid brutet räkenskapsår 2010/2011.

  Begränsningar: En begränsning i studien är att den bygger på observationer från ett verksamhetsår varför det inte är säkert att resultatet blivit detsamma om en jämförelse mellan flera verksamhetsår hade gjorts.

  Slutsats: Faktorerna storlek och tillväxt förklarar placeringen utav bolagsstyrningsrapporten i svenska noterade bolag. 

  Bidrag: Utrett möjliga faktorer som kan förklara placeringen utav bolagsstyrningsrapporten för svenska noterade bolag.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare), Pernilla Broberg (Examinator) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • svensk kod för bolagsstyrning
  • bolagsstyrningsrapporter
  • bolagsstyrningsupplysningar
  • årsredovisning
  • placering
  • stockholmsbörsen

  Citera det här

  '