Borgen
: Enkel borgen eller proprieborgen?

 • Sara Gunarsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  När någon vill låna pengar kräver långivaren någon form av säkerhet för lånet. Ett sätt att säkerställa låntagarens betalningsförmåga är att någon går i borgen för låntagaren. Många människor har mycket knappa kunskaper om vad en borgensförbindelse innebär och åtagandet uppfattas bara som en formalitet. De lagregler som behandlar borgen är dispositiva, vilket innebär att det är avtalet som styr. Det är ofta en bank som är kreditgivare när ett borgensåtagande sluts och förbindelsen sker enligt bankens formulär. Banken är den starkare parten vid en borgensförbindelse eftersom den har mer kunskap om borgen än vad kredittagaren och borgensmannen har. Lagen är gammal och innehåller bara ett fåtal paragrafer där alla inte fyller någon funktion.

  Mitt syfte med uppsatsen är att se om en enkel borgen vore ett bättre konsumentskydd för privatpersoner än vad proprieborgen är. Detta genom att se om bankerna informerar om skillnaden mellan en enkel borgen, proprieborgen samt generell borgen och vilka för- och nackdelar de olika borgensåtagandena har. Syftet är också att se om det skulle vara bättre med en tvingande lagstiftning till konsumentens bästa.

  Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden och undersökningen bygger på doktrinen, rättspraxis och de intervjuer som genomförts. Vidare har stor vikt lagts på de avtal som utfärdats av bankerna.

  Vid proprieborgen kan banken vända sig till vilken den vill av borgensmannen och gäldenären för att infria sin fordran om en betalning inte inkommit vid avtalad tid. Vid en enkel borgen måste banken först kräva gäldenären på betalning innan den vänder sig till borgensmannen vilket blir en trygghet för denne. Numera är det bara proprieborgen och generell borgen som används i bankvärlden. Enkel borgen används inte eftersom bankerna inte ser den formen som en tillräcklig säkerhet. Generell borgen används inte när det är en privatperson som går i borgen utan bara när det gäller kommersiella förhållanden.

  Under intervjuerna framkom det att enkel borgen skulle vara ett bättre alternativ för borgensmännen än vad en proprieborgen är. Vid en proprieborgen uppstår det en bekvämare situation för banken än vad det gör vid en enkel borgen. Därför anser jag att en enkel borgen skulle vara det enda alternativet då en borgensförbindelse skall ingås för att stärka konsumentskyddet och den skall vara tvingande till konsumenternas förmån.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '