Bråkundervisning åk 7
: En intervjustudie om hur speciallärare i matematik undervisar åk 7-elever om bråk

 • Markus Hedin
 • Cecilia Rose

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bråk och rationella tal är en viktig del av aritmetiken men upplevs av många elever som ett svårt område, deras kunskaper är ej åldersadekvata inom bråkräkning och detta påverkar elevers möjligheter att utveckla grundläggande färdigheter inom taluppfattning. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur speciallärare i matematik undervisar åk 7 – elever i bråk, hur de beskriver förutsättningar, utmaningar och möjligheter i arbetet med eleverna. Inom aritmetikundervisningen är bråk och rationella tal en viktig del då elevers konceptuella och procedurella kunskaper om bråk påverkar deras fortsatta studier i matematik. Metoden i studien är kvalitativa intervjuer med speciallärare i matematik. Resultatet från intervjuerna har sammanställts och analyserats med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Bruners undervisningsteori. Studiens resultat visar att elever med matematiksvårigheter, Mathematical Difficulties (MD), kan storleksordna stambråk och har viss förståelse för olika representationsformer, men saknar förståelse för del - helhetsbegreppet, multiplikationstabellerna, sambandet mellan multiplikation - division vilket gör det dels svårare att förstå bråkformen, dels förståelsen för att olika bråkuttryck kan representera samma tal. Många elever har svårigheter med att placera bråk på tallinjen. Speciallärarna beskriver hur de med ett varierat arbetssätt skapar en explicit undervisning där eleverna möter ett nyanserat och rikt språk. Med fysiska verktyg i form av exempelvis bråkmodeller, spel och cuisenairestavar, och medierande verktyg som språket och symboler skräddarsyr speciallärarna undervisningen med didaktiska ställningstaganden som kan kopplas till aktuell forskning, samt ger eleverna möjlighet att gradvis utveckla och fördjupa förståelsen för bråkuttryck. De beskrivna insatserna, som till stor del styrs av organisation och tid, sker i klassrummet med den ordinarie läraren men främst med mindre elevgrupper, där scaffolding var en viktig del av undervisningen
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Cecilia Segerby (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Kurser och ämnen

 • Matematik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • bråk
 • tallinjen
 • explicit undervisning
 • konceptuella kunskaper
 • procedurella kunskaper

Citera det här

'