Bröstcancer och mastektomi – kvinnors upplevelser av sin livskvalitet
: En litteraturöversikt

  • Matilda Svensson
  • Ronja Åkerman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och drabbar ca 9000 kvinnor i Sverige årligen. Det finns olika behandlingsformer där mastektomi är den vanligaste. En del kvinnor som genomgår mastektomi väljer att återskapa bröstet genom rekonstruktion medan en del avstår. Oavsett kvinnans val kan rådgivning och stöttning från sjuksköterskan vara en avgörande faktor beträffande kvinnans livskvalitet. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av sin livskvalitet efter en bröstcancerdiagnos med en mastektomi som följd. Metod: Studien är en litteraturöversikt där författarna baserat sitt resultat på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet talar för att kvinnor ofta upplever en sänkt livskvalitet efter att ha genomgått en mastektomi. Stödet från både familj, närstående samt vårdpersonal kan hjälpa kvinnan att finna en acceptans till situationen och återfå livskvalitet. Avsaknad av ett eller båda brösten efter en mastektomi kan skapa en osäkerhet hos kvinnan varpå anpassningar i vardagen görs för att dölja tomrummet på bröstkorgen. Vid intima situationer kan det uppstå en känsla av rädsla för att inte längre kunna tillfredsställa sin partner samt oro för mötet med ny partner. Kvinnor upplever en försämrad livskvalitet genom att inte längre uppnå de normer som samhället associerar till den kvinnliga kroppen. Diskussion: Metoden i denna litteraturöversikt har diskuterats utifrån de fyra kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Författarna valde ut tre fynd som sedan diskuterades utifrån Katie Eriksons teori hälsokorset. Dessa kategorier visar att kvinnors livskvalitet kan påverkas negativt trots att cancern är botad.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Livskvalitet
  • bröstcancer
  • mastektomi
  • kvalitativa studier
  • kvinnor

Citera det här

'