Branschspecifika egenskapers påverkan på resursomvandlingen
: en jämförelse mellan revisionsbyråer och arkitektbyråer

 • Cecilia Fritzell
 • Filip Cazacu

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Världen genomgår ett skifte mot ett mer tjänsteorienterat samhälle och det intellektuella kapitalets värdeskapande egenskaper blir allt viktigare att kunna hantera. Ett företags resursomvandlingar har genom resursbaserad teori tydliggjort det intellektuella kapitalets värdeskapande. Forskare inom området har kommit fram till att det finns generella mönster av resursomvandlingar, bland annat för professionella tjänsteföretag. Tidigare forskning har i princip inte behandlat en systematisk jämförelse mellan professionella tjänstebolag, varför denna studie kommer att göra en jämförelse mellan revisionsbyråer och arkitektbyråer.Syftet med studien är därför att förklara två olika professionella tjänsteföretags resursomvandlingar, för att identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller om de skiljer sig åt i förhållande till varandra på grund av skilda egenskaper inom branscherna. De branschspecifika egenskaperna kommer utav nämnarna: klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen.Studien har en deduktiv ansats av kvantitativ karaktär med både en jämförande- och tvärsnittsdesign. Datainsamligsmetoden var webbaserade enkäter som skickades ut till 499 arkitekt- och revisionsbyråers kontorschefer. Som stöd för utformningen av enkäten gjordes en pilotstudie på en verksam arkitekt för att testa relevansen och tydligheten i enkätens frågor och påståenden. Hypoteserna som formulerades byggde på samband, varför författarna valde att använda korrelationstest och multipel regressionstest vid hypotesprövning.Resultatet av studien är att det förekommer både likheter och skillnader mellan branscherna. Främst visar dock resultatet att tidigare påståenden som talar om att det finns generella mönster för professionella tjänsteföretag inte stämmer.Skälet till att undersöka resursomvandlingar och dess påverkan av branschspecifika egenskaper är för att förädlingen av en resurs till en annan, alltså en resursomvandling, tydliggör värdeskapande i ett företag. En insikt i ett bolags värdeskapande är således av strategisk relevans. Denna studie kan även med sin jämförande design motbevisa tidigare forsknings påstående om generella resursomvandlingar inom professionella tjänsteföretag.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare), Timurs Umans (Examinator) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • resurs
  • resursomvandling
  • klientmakt
  • kommersialisering
  • konkurrens
  • arkitekt
  • revisor

  Citera det här

  '