Byteskostnader inom mobiltelefonbranschen beroende på konsumenternas generationer
: en studie baserat på svenska konsumenter från generation Z, X, Y samt baby boomers

 • Steven Jamei
 • David Ranedel

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Tidigare studier betonar vikten av byteskostnader som spelar en stor roll för konsumenters val av en viss produkt och även påverkar flertal kritiska aspekter för företagets framgång. Dessa byteskostnader anses vara konsumentspecifika och skiljer sig åt beroende på bransch, demografiska faktorer och konsumentens preferenser. Generation är en faktor som inte har lyfts bland tidigare studier gällande val av mobiltelefon. Studien kommer därför att analysera och kontrollera ifall byteskostnader påverkas av konsumenternas generation. Därav är syftet med studien är att förklara hur byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar vid ett eventuellt byte av mobiltelefon, under förutsättning av konsumentens ålder. För att besvara syftet har tidigare litteraturer och forskning använts, som definierar olika typer av byteskostnader. Liknande metod har använts hos de olika generationsgrupperna för att beskriva vad som klassificerar respektive generation gällande teknologi och olika beslutsval. Teorin avslutas med en modell som ger en helhetsbild på de olika punkter studien kommer att tangera samt hypoteser som har skapats från tre specifika byteskostnader. En kvantitativ metodval har använts i form av enkätundersökning för att analysera om och hur generationerna påverkar byteskostnaderna. En deskriptiv analys och en regressions analys har även genomförts för att besvara studiens hypotes samt för att bevisa att den är statistiskt säkerställd. Resultatet påvisade att det finns ett eventuellt samband mellan generation och byteskostnader men att de tre specifika byteskostnader som hypotes prövades inte har någon påverkan på generation.

  Tilldelningsdatum2016-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • mobiltelefoni
  • abonnemangskostnad
  • byteskostnad
  • generation

  Citera det här

  '