Cirkelmodellen
: Elevers uppfattning om arbetet med cirkelmodellen vid författande av faktatexter

  • Lovisa Svensson
  • Ezgi Tumsa

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Genrepedagogiken är ett pedagogiskt perspektiv som är välkänt både på lärarutbildningarna och ute i klassrummen. Trots detta har liten tonvikt lagts på elevers uppfattningar om arbetet med den så kallade cirkelmodellen, vilket är ett arbetssätt som utvecklats inom ramarna för det här perspektivet. Detta examensarbete syftar till att undersöka på vilka olika sätt elever på mellanstadiet kan uppfatta arbetet i cirkelmodellens fyra faser vid författande av faktatexter. Studien genomfördes med en metodkombination genom två olika enkätundersökningar med 20 elever vid två olika tillfällen och semistrukturerade gruppintervjuer med sammanlagt nio elever. I analysen av elevsvaren användes fyra centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet på lärande samt Marianis (1997) ramverk. Vårt resultat visar att en majoritet av eleverna är positiva till arbetet i enlighet med cirkelmodellen. Eleverna är mest positiva till den tredje fasen då de arbetar i par eller grupp med att författa en text och är minst positiva till arbetet i cirkelmodellens andra fas då strukturen för en faktatext behandlas. Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen, liksom tidigare forskare, att det är svårt att hitta klassens gemensamma proximala utvecklingszon samt att en strukturerad undervisning i form av stödstrukturer värderas högt av eleverna.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare), Petra Magnusson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Genrepedagogik
  • mellanstadiet
  • stöttning
  • kognitiv utmaning
  • läs- och skrivundervisning

Citera det här

'