CSR i plast- och kemibranschen

 • Frida Cederholm
 • Rebecca Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ämne som blir alltmer aktuellt i dagens samhälle. I grund och botten handlar begreppet om företagens frivilliga ansvarstagande fördelat på ekonomiskt-, miljömässigt- samt socialt ansvarstagande. CSR är således ett begrepp som innebär att företagen frivilligt integrerar sociala och miljömässiga hänsyn dels i sin verksamhet men även i samverkan med intressenterna. I dagens samhälle ställs höga förväntningar på hur företagen tar sitt sociala ansvar, särskilt i branscher där riskerna för individer och miljö är höga. I denna studie har vi ur detta resonemang eftersträvat att besvara följande problemformuleringar: Vilket ansvar säger sig företag inom plast- och kemibranschen ta och vad kan detta bero på? Vilka skillnader finns mellan de undersökta företagen i branschen och vad kan dessa skillnader ha sin grund i? Vårt syfte med denna studie har varit att få en förståelse för intresset för arbete med hållbarhet i plast- och kemibranschen. I vår uppsats har vi valt att utgå från en deduktiv ansats där vi studerat tre företags hållbarhetsredovisningar eller liknande material rörande frågor om CSR med hjälp aven egenkomponerad checklista som vi upprättat med teorin som utgångspunkt. Checklistan har fungerat som ett verktyg för det empiriska materialet. I den teoretiska delen har vi valt att inkludera teorier rörande CSR-begreppet, dess uppbyggnad samt vilka drivkrafter som ligger bakom företagens ansvarstagande. Vi har även valt att inkludera Intressentmodellen samt Legitimeringsteorin, för att belysa den samhörighet som finns mellan intressenter och samhällsfaktorer, men även andra teorier som Triple Bottom Line samt Carrolls pyramid presenteras. Vi har i studien kommit fram till att det idag är nödvändigt för företag att visa att de tar sitt ansvar för alla sina intressenter och inte bara för aktieägarna. Alla tre företagen lägger stor vikt vid redovisning av de miljömässiga ansvarsaspekterna vilket kan bero på att de förväntningar när det gäller det etiska ansvarstagandet som omgivningen runt företagen har på dessa varierar med vilken bransch företagen befinner sig i. Branschen är dessutom hårt reglerad när det gäller produktsäkerhet vilket leder till att detta är något som anses viktigt och relevant av företagen då de upprättar sin redovisning.

  Tilldelningsdatum2010-mars-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare) & Stig Westerdahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '