CSR ur personalens perspektiv
: hur inverkar organisationers arbete med CSR på personalens identifiering?

 • Fredrik Hansson
 • Filip Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Organisationers engagemang i Corporate social responsibility (CSR) är betydelsefullt för dess intressentgrupper. För att undersöka vilken inverkan arbete med CSR har på intressenterna har vi valt att fokusera på anställda, och hur deras identifiering påverkas av organisationers arbete med CSR. Detta är också studiens syfte som vidare även behandlar vilka av CSR-aspekterna ekonomi, etik och filantropi som är väsentliga för anställda. Frågeställningarna som studien besvarar är följande: Hur påverkas de anställdas identifiering med organisationen av uppfattningen om dess arbete med CSR? Vilka specifika CSR-aspekter influerar en anställds identifiering med en organisation?

  För att ge svar på studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod bestående av en webbaserad enkätundersökning. Enkäten skickades ut till 189 anställda i olika organisationer där det erhölls 72 svar. För att testa studiens hypoteser fortskred uppsatsen i att materialet från enkäten bearbetades statistiskt genom korrelationsanalyser och regressionsanalyser.

  Resultatet i studien indikerade på att där föreligger ett samband mellan anställdas identifiering med en organisation och CSR. Därutöver påvisades det även att ekonomi var den CSR-aspekt som var mest väsentlig för anställdas identifiering. Studiens resultat bidrar därigenom till forskningen. Vår slutsats blir genom resultatet att ett samband mellan CSR och identifiering föreligger samt att CSR-aspekten ekonomi är den mest väsentliga för personalens identifiering. 

  Tilldelningsdatum2014-aug.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • csr
  • identifiering
  • corporate social responsibility
  • personal

  Citera det här

  '