Dörrarna stängs på något sätt
: Om övergången mellan gymnasiesärskola och ett yrkesliv

 • Sebastian Aggestam
 • Anton Vestermark

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I denna fenomenologiska studie kartläggs två kommuners insatser för att hjälpa ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Åtta djupintervjuer genomfördes med lärare, studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulent och arbetsförmedlare från respektive kommun, med ett särskilt fokus på deras uppfattning av ungdomarnas möjligheter och hinder att få en anställning. Resultatet visar att segregerad undervisning och skolform påverkar elevernas möjligheter att utveckla de nödvändiga sociala förmågor som krävs för att få tillträde till arbetsmarknaden. Ett relationellt perspektiv på funktionsnedsättning tycks även krocka med det individuella perspektiv som dominerar inom yrkeslivet. Informanterna beskriver hur andra marginaliserade grupper konkurrerar med målgruppen om arbetsplatserna som erbjuds och att ansvaret för att inkludera unga med lindrig IF vilar främst på kommunala utbildnings- och välfärdsinsatser. Urvalet kring vilka som får ta del av insatserna görs av representanter för respektive profession, där de med högst arbetsförmåga också får tillgång till mest arbetsfrämjande resurser. Detta skapar en gränsdragning genom elevkategorin där en stor andel riskerar att hamna mellan stolarna. Resultatet pekar också på att samverkan mellan de olika aktörerna ofta är personbunden och att förståelse för och insyn i andra aktörers uppdrag är avgörande för effektiva stödinsatser. Slutligen har resultatet analyserats utifrån Bourdieus definitioner av fält, kapital och habitus. Analysen visar hur informanternas habitus påverkar deras beslutsfattande inom de överlappande fälten utbildning och arbetsmarknad vilket i sin tur påverkar ungdomarnas möjligheter att utveckla sina sociala förmågor och kapital, där de ungdomar som redan har bäst utgångsläge också premieras med mer omfattande insatser.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Arbetsfrämjande stödinsatser
 • arbetsförmåga
 • gymnasiesärskola
 • inkludering
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • samverkan
 • övergång utbildning-arbetsliv

Citera det här

'