Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje
: Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

 • Md Abdur Razzak

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status.

Beräkning av fördröjningsmagasin och flödesbelastning baseras på Svenskt vattens publikationer (P110, P90, P104 och P105). Föroreningsbelastning, reningseffekt och utformning av föreslagen reningsanläggning utfördes med hjälp av den Excelbaserade dagvatten- och recipientmodellering webprogrammet StormTac version 20.2.2.

 

Resultatet av beräkningen visade att utredningsområdets tillkortakommanden beträffande kapacitet inte var det största problemet. Ett fördröjningsmagasin med volymen 509 m3 räcker till för att lösa kapacitetsproblemen, men för att förbättra dagvattenkvaliteten behövs längre uppehållstider, vilket resulterar i ett betydligt större magasin (1800 m3). Modelleringen gjord i StormTac visade att befintligt dagvattensystem överskrider föreslagna riktvärden för Igelstaviken. Med avseende att förbättra renheten på dagvattnet från området har tre åtgärdsförslag tagits fram, vilket kompletterats med en kostnadsberäkning. Föroreningsreduktion och utformning av anläggningen samt reningseffekten modellerades i StormTac. Åtgärdsförslagen inkluderar anläggning av en damm med omhändertagande av 20,15 och 10 millimeter nederbörd med en rening av vatten på 90%, 86% respektive 76%. Dessa åtgärdsförslag uppnådde målen för rening enligt rådande miljökvalitetsnorm och Södertälje kommuns VA-policy. Åtgärdsförslagen skilde sig marginellt gällande reducering av föroreningshalter och kostnadseffektivitet.

 

En nedströmslösning i form av en fördröjning/reningsdamm dimensionerad för att kunna hantera 20 millimeter nederbörd kan vara optimal för Rännilslunden om den utformas med en reglervolym för

fördröjning av flödet från ett 30-årsregn och maximalt regndjup om 30 millimeter. Denna fördröjning/reningsdamm bidrar till ett dagvatten som uppfyller miljökvalitetsnormerna.

 

Den planerade dammens reningseffekt för näringsämnen ligger kring 50% för fosfor och 25% för kväve, upp till 50–70% för tungmetaller (lägre värdet för kvicksilver) och cirka 60 % för suspenderat material (StormTac databas v.20.2.2). Denna typ av lösning förbättrar dagvattnets kvalitet avsevärt ur ett kemiskt och ekologiskt perspektiv. Fördröjning/reningsdamm är en bra lösning, både ur hållbarhetsperspektiv och kostnadseffektivitet, men också ur en estetisk synvinkel. En fördröjnings-/reningsdamm reducerar effektivt flödet, föroreningshalter samt föroreningsmängder, vilket gör att miljökvalitetsnormerna uppfylls i Södertälje kommun, men bidrar också till det estetiska och ekologiska värdet.

Tilldelningsdatum2020-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Åberg (Handledare), Elin Åkerlund (Handledare), Maria Kavcic (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • dagvatten
 • flödesbelastning
 • föroreningsbelastning
 • föroreningshalter
 • rännilslunden
 • stormtac
 • reningseffektivitet
 • dagvattendamm
 • 20 millimeter nederbörd
 • va-policy

Citera det här

'