Datorn som redskap vid läs- och skrivundervisning
: En intervjustudie ur lärares perspektiv

 • Janet Dahlgren
 • Emma Sjöstedt Ivarsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka lärares uppfattning kring datorn som redskap vid läs- och skrivundervisning. Det empiriska underlaget utgörs av intervjusvar av sex verksamma lärare med inriktning mot grundskolan.

  Litteraturdelen behandlar teorier om läs- och skrivinlärning samt hur undervisningen kring denna verksamhet kan ta hjälp av datorn i undervisningen. Tragetons forskning är en av utgångspunkterna i denna studie eftersom han med sitt forskningsprojekt ”Att skriva sig till läsning” har sett datorn som ett positivt redskap vid läs- och skrivundervisningen.

  Det insamlade materialet har kategoriserats i en resultat- och analysdel där informanternas tankar och uppfattningar har lyfts fram från intervjuerna. I denna resultat- och analysdel framkommer det att man, som lärare, inte kan utesluta varken datorn eller pennan. Datorn behövs, eftersom den kommer att bli en självklar del av elevernas senare vardag. Pennan behövs, eftersom datorerna fortfarande inte är så pass utvecklade att man kan lita på dem fullt ut. Det har även framkommit att lärarna uppfattar att den bristande tillgången av datorer gör att den inte används så frekvent som lärarna skulle vilja. Tidsbristen och otillräcklig kunskap är andra faktorer som gör att lärarna har svårt att integrera datorn i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2013-mars-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Sandgren (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Svenska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • dator
  • pedagogisk grundsyn
  • läs- och skrivundervisning
  • samspel
  • lärares förhållningssätt
  • arne trageton

  Citera det här

  '