DBT-terapeuter och deras arbete med behandling av unga patienter med ett självskadebeteende

 • Diana Slavkovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Självskadebeteende är ett allvarligt problem som förekommer idag. Under senare år har vårdgivare inom hälso- och sjukvården uppmärksammat en ökning av detta problem som leder till fysiska och psykiska hälsobesvär. Dessa hälsobesvär kan förekomma i form av exempelvis depression, fysiska skador och kan i värsta fall leda till självmord. En form av terapi som visat sig ge goda resultat för att komma till rätta med detta beteende är DBT, dialektisk beteendeterapi. Syfte: Att undersöka om DBT- terapeuters beskrivning av sitt arbete med dialektisk beteendeterapi stämmer överens med litteraturens beskrivning av behandlingen, och därmed uppnå en fördjupning i dialektisk beteendeterapi och självskadebeteende. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken semistrukturerade intervjuer med DBT- terapeuter har genomförts. Analysen har utförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet har delats upp i två huvudkategorier: arbetsmetod samt terapeuter och andra vårdgivares bemötande av patienter. I resultatet framkommer det hur en DBT- behandling stegvis ser ut samt vikten av ett gott bemötande av patienter. Ett gott bemötande omfattar bland annat ett respektfullt och icke- dömande förhållningssätt. Konklusion: Resultaten i studien bekräftar resultaten från den tidigare forskningen. Dock krävs det mer forskning om DBT som behandlingsmetod för att kunna dra tillförlitligare och säkrare slutsatser. Genom att arbeta med behandling av självskadebeteende kan individers hälsa förbättras, vilket i sin tur även kan leda till minskning av antalet självmord och psykisk ohälsa. 

  Tilldelningsdatum2016-nov.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOscar Andersson (Handledare) & Åsa Bringsén (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • självskadebeteende
  • dbt
  • bemötande
  • hälso- och sjukvård
  • psykisk ohälsa
  • intervjuer
  • biosocial teori

  Citera det här

  '