”De känner ju sitt barn bäst och det får vi aldrig ta ifrån dem. Vi måste vara lyhörda…”
: att förebygga skolfrånvaro genom samarbete med vårdnadshavare

  • Anna Wendel
  • Karin Öman

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har varje barn skolplikt, men också rätt till
utbildning. Vårdnadshavare har ansvar för att få sitt barn till skolan, men
samtidigt står det i Skollagens 1 kap. 4 § att skolan ska ta hänsyn till varje barns
behov samt uppväga skillnader i dess förutsättningar, och i samarbete med
hemmet främja barnets utveckling.
Syftet i detta självständiga arbete är att belysa hur klasslärare/mentorer och
specialpedagoger vid några sydsvenska grundskolor beskriver hur de samarbetar
med vårdnadshavare i ett frånvaroförebyggande arbete. Syftet innefattar även att
belysa specialpedagogens roll i detta arbete. Med en kvalitativ ansats med
kvantitativa inslag genomfördes och analyserades två enkätundersökningar, en med klasslärare/mentorer samt en med specialpedagoger, vid sex grundskolor. Av
154 enkäter till klasslärare/mentorer inkom 33 svar, vilket innebär en
svarsfrekvens på strax över 21%. Fyra specialpedagoger deltog.
Genom univariat analys med hjälp av frekvenstabeller analyserades två av
frågorna till klasslärare/mentorer. Då framkom att 76% menade att samarbete med
vårdnadshavare för att förebygga skolfrånvaro har ganska eller mycket stor
betydelse. 21% ansåg att det har viss betydelse och en respondent svarade att det
varken har stor eller liten betydelse. Samtliga specialpedagoger menade att det har
mycket stor betydelse. Samtidigt visar analysen att 21% av klasslärare/mentorer
hade kontakt med vårdnadshavare till elever med frånvaro varje dag. 36% hade
kontakt med vårdnadshavare varje vecka, och 40% 1-3 gånger i månaden. En
respondent menade att det beror på antalet frånvarodagar.
Utifrån tematisk analys av de öppna frågorna framkom följande teman i resultatet
gällande klasslärare/mentorer; Samarbete med vårdnadshavarna sker i ett
åtgärdande arbete, Det frånvaroförebyggande arbetet är vårdnadshavarnas ansvar
samt Specialpedagogen kopplas inte in förrän frånvaron blivit problematisk. I
resultatet utifrån enkäten till specialpedagoger identifierades temana; Det viktiga
samarbetet med vårdnadshavare, Specialpedagogen kopplas inte in förrän
frånvaron blivit problematisk samt Att förebygga frånvaro ingår inte i
specialpedagogens roll. Resultatet analyserades också med hjälp av systemteori.
De slutsatser som dras, utifrån studiens resultat, tyder på att samarbetet med
vårdnadshavare gällande det frånvaroförebyggande arbetet fokuserar mer på det
åtgärdande, snarare än det förebyggande. Majoriteten av respondenterna uttrycker
vikten av ett samarbete med vårdnadshavare i ett förebyggande arbete, samtidigt
som de beskriver att en stor del av det arbetet är vårdnadshavarnas ansvar.
Specialpedagogens roll beskrivs främst i ett åtgärdande arbete när frånvaro redan
uppstått. Det framkommer även att det finns en otydlighet runt specialpedagogens
roll i det frånvaroförebyggande arbetet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Frånvaroförebyggande
  • Samarbete
  • Skolfrånvaro
  • Specialpedagog
  • Vårdnadshavare

Citera det här

'