“De styrdokument som jag förhåller mig till, där står det ju ingenting”
: en kvalitativ intervjustudie om skolbibliotekariers arbete med representation av etnicitet

  • Nadine Montium-Åberg
  • Emma Starhög

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur skolbibliotekarier tolkar och förhåller sig till styrdokumentens riktlinjer kring representation av etnicitet samt hur denna tolkning påverkar arbetet med urval och inköp av mellanåldersböcker. Detta har undersökts genom att intervjua fyra skolbibliotekarier i två olika kommuner. 

I teoriavsnittet presenteras studier som med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv behandlar representation av etnicitet och kulturell bakgrund i barn- och ungdomslitteratur. Studierna presenteras i syfte att erbjuda fördjupad förståelse för möjligheten att erbjuda mångfald genom skolbibliotekariens inköp till skolbiblioteken. 

Metoderna som används för att uppnå̊ syftet är kvalitativ intervjustudie samt textanalys inspirerad av kritisk diskursanalys. Analysen av skolbibliotekariernas tolkning av etnicitetsbegreppet i relation till styrdokumenten sker med hjälp av analyspunkter hämtade från Hellspong & Ledins textmodell. 

Resultaten pekar på att deltagarna inte anser att det finns riktlinjer som beskriver vilken litteratur som ska köpas in till skolbiblioteket eller hur de konkret ska arbeta med mångfald. Detta ger skolbibliotekarierna frihet att köpa in det de vill. Skolbibliotekarierna uttrycker att det främst är utgivningen av litteratur och begränsade ekonomiska resurser som påverkar nivån av representation av icke-svensk etnicitet.  

Tilldelningsdatum2020-feb.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareOla Svensson (Handledare) & Helén Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • etnicitet
  • skolbibliotek
  • styrdokument
  • diskursanalys
  • representation

Citera det här

'