De yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen på förskolan

 • Margaretha Linder-Rosén
 • Stephania Hultqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har valt att kalla detta arbete för, De yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen på förskolan med den engelska titeln, The younger children's participation in the controlled assembly of preschool. Studien har gått ut på att studera hur de yngre barnen uttrycker sin delaktighet i den styrda samlingen, detta har vi gjort genom att filma den styrda samlingen under fem tillfällen på tre olika avdelningar för barn mellan 1-3 år. I vår analys av filmerna organiserar vi den delaktighet vi finner uttryck för genom de olika stegen i Harts stege som vi använder som analysverktyg. Professor Roger Hart vid City University of New York delar upp begreppet delaktighet i åtta delar, som beskriver olika nivåer av den delaktigheten. I Harts stege hittar vi grunden för det som står i Skolverket (2010) att förskolan skall stäva efter att varje barn har möjlighet att påverka sin situation och tar ansvar för sina egna handlingar. Förskolan strävar efter att barnen ska förstå och handla efter de demokratiska principer som handlar om samarbete och beslutsfattande, att vara delaktiga i den demokratiska värld som de lever i. Detta möjliggörs i enlighet med det som Professor Dion Sommer vid Århus universitet i Danmark i synliggör i sina nio teser om barnens möjligheter och metoder att vara delaktiga i enlighet med barnkonventionens artikel12. Vi kopplar vårt resultat och vår analys med Sommers (2005) teser, som visar sig genom uttryck hos barnen i de olika samlingarna

  I filmerna ser vi att barnen uttrycker sin delaktighet framför allt genom att vara verbala, söka kroppskontakt, ögonkontakt och genom deras kroppsspråk. Vi upplever en variation av låg och hög delaktighet i samlingarna och i analysen kopplas detta till pedagogen. I vår analys och diskussion tar vi upp hur pedagogens förhållningssätt påverkar barnens möjlighet till delaktighet. Där vi ser att där pedagogen har en färdig mall eller en färdig samling planerad i huvudet är de som ofta skärmar av barnen och inte ger dem samma möjlighet till delaktighet och där pedagogen inte har planerat hela samlingen är där barnen lättare bjuds in och har större möjlighet till hög delaktighet.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • delaktighet
  • yngre barn
  • demokrati

  Citera det här

  '