Delaktighet i grundsärskolan
: tio elevers och fyra speciallärares tankar och arbetssätt kring delaktighet

  • Pernilla Eriksson
  • Anneli Lindquist

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Under våra studier, till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning, har djupare förståelse uppkommit att elevers delaktighet är av största vikt för deras lärande. Men vad är delaktighet egentligen och hur ser delaktigheten ut för elever på grundsärskolan?Studiens syfte är att studera upplevd delaktighet hos en grupp elever inom grundsärskolan. Studien avser även att studera hur en grupp speciallärare arbetar med elevers delaktighet. Delaktighetsbegreppet är komplext och definieras på olika sätt. Vi har dock valt att utgå från SPSM:s delaktighetsmodell, utifrån Jansons studie, med följande sex aspekter; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi.Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av tio högstadieelever i grundsärskolan och fyra speciallärare, verksamma i grundsärskolan. Studiens tillförlitlighet har säkerställts genom kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka samt konfirmera. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har genomgående följts.Studiens resultat och slutsats visar att eleverna upplever sin delaktighet som relativt god, med endast fåtal förbättringsområden. Speciallärarna arbetar med elevernas delaktighet bland annat genom att ha en tydlig struktur och syfte, variera sin undervisning, använda sig av AKK och andra lärverktyg, berika flera sinnen, tillvarata elevernas intressen, skapa en vi-känsla, bestämma par- och gruppindelningar och repetera på olika sätt. Förbättringsområden är främst delaktighetsaspekterna autonomi, samhandling, erkännande och engagemang.För att göra avstamp till vidare forskning vore en mer omfattande studie av intresse med fler elever och speciallärare men även med assistenter, vårdnadshavare och rektorer.

Tilldelningsdatum2020-feb-21
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här

'