Delaktighet i grundsärskolan
: nio lärares uppfattningar om begreppet delaktighet i förhållande till elever med AST i grundsärskolan

  • Cecilia Engdahl
  • Marie Lindenberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Delaktighet är ett begrepp som ses i både nationella styrdokument samt internationella konventioner och deklarationer. Det har aktualiserats sedan Sverige antog Barnkonventionen som lag 2021. Tidigare forskning visar att definitionen av begreppet kan verka otydlig och att forskning kring delaktighet för elever med både AST och IF är bristfällig. Studiens syfte är därför att studera och analysera lärares uppfattningar om begreppet delaktighet och hur det tar sig uttryck i förhållande till elever med AST inom grundsärskolan. Vidare belyses vilka möjligheter och begränsningar lärare ser gällande delaktighet för elevgruppen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom halvstrukturerade intervjuer med nio lärare som undervisar elever med AST inom grundsärskolan. I studien tolkas resultatet med stöd av dilemmaperspektivet, samt begreppen mediering, artefakter, proximal utvecklingszon och scaffolding i sociokulturell teori. Resultatet visar att delaktighet uppfattas av lärarna som något alla elever har rätt till men att det råder en stor osäkerhet bland lärarna om hur de ska tolka begreppet. Studiens lärare beskriver delaktighet med ord såsom: att delta, att medverka, att påverka, att vara delaktig eller att ha inflytande. Något som uppfattas som centralt för delaktighet är att elever i varierad grad ska kunna göra val och påverka sin skoldag. Lärare och elever i vår studie befinner sig i varierande skolkontexter och vi finner att det som en lärare beskriver som en möjlighet kan av en annan lärare, i en annan skolkontext, ses som en begränsning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Rangstrand Hjort (Handledare), Lotta Anderson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • autismspektrumtillstånd
  • delaktighet
  • grundsärskola
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • kommunikation

Citera det här

'