Delaktighet och motivation i undervisningen
: Elevers perspektiv

 • Jenny Carlsson
 • Malin Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elevers delaktighet och motivation är centralt i arbetet med att skapa engagerande lärmiljöer med ett inkluderande synsätt. Elevens röst har stärkts eftersom att Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2024) blir lag 2020. Syftet med studien är att belysa några elevers upplevelser av delaktighet och motivation samt känslan av vad som motiverar dem i lärmiljön. I studien belyses även hur läraren och specialpedagogen kan arbeta kring motivation och delaktighet i en klass på en högstadieskola. Studien genomförs med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer av sex elever, en lärare och en specialpedagog. Läraren och specialpedagogen intervjuas för att se om elevernas uppfattning stämmer överens med läraren och specialpedagogens beskrivning av att få eleverna delaktiga och motiverade. Resultatet har sorterats i olika teman, delaktighet, motivation, goda relationer, tydlig struktur och kommunikation och analyseras utifrån Jansons (2005) delaktighetsmodell. Studiens resultat visar att eleverna känner sig delaktiga och motiverade när de blir sedda både som person och som elev av vuxna på skolan. Eleverna lyfter även tydlig lektionsstruktur och tydliga uppgifter där lärarens sätt att förklara är motiverande. Studien visar att eleverna saknar återkoppling och enskild feedback på genomförda uppgifter och prov. Dessutom saknar eleverna inflytande på lektionsinnehåll och över sitt eget lärande. Detta är aspekter som enligt tidigare forskning är viktiga för att skapa motivation och delaktighet. Studiens slutsats tar upp betydelsen av att lyssna på elevernas röster för att skapa motivation och delaktighet samt att det råder en obalans mellan elevernas röster och lärarens röst. Här blir specialpedagogens handledande roll viktig för att vara länken mellan elevernas röster och verksamhetens utformning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGloria Håkansson (Handledare), Linda Plantin Ewe (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • delaktighet
 • gemenskap
 • inkludering
 • lärmiljö
 • motivation
 • relation

Citera det här

'