Delegering: möjligheter och hinder
: hur delegering till icke-legitimerad personal påverkar sjuksköterskans professionsutövning

 • Caroline Kindberg Jönsson
 • Moana Rosén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter från legitimerad sjuksköterska till icke-legitimerad personal är vanlig. Tidigare forskning har visat att delegering kan leda till att sjuksköterskans roll blir otydlig. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskors professionsutövning påverkas av att delegering till icke-legitimerad personal förekommer. Metod: Tio vetenskapliga artiklar studerades enligt metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre huvudteman framstod: ”Sjuksköterskor och inflytande”, ”Sjuksköterskor och interaktion” samt ”Sjuksköterskor och säkerhet”. Sjuksköterskor tyckte om att dela med sig av sin kunskap och uppskattade den avlastning som delegering kunde innebära. Emellertid uttryckte sjuksköterskor i en majoritet av studierna förlust av kontroll i samband med delegering. Många sjuksköterskor brast också i delegeringskompetens. Konklusion: Delegering kan försämra sjuksköterskors helhetssyn och kontroll över omvårdnadssituationen, vilket kan försvåra för dem att ta sitt fulla omvårdnadsansvar. Det finns också brister i sjuksköterskors kunskaper och färdigheter i att delegera. Impliktioner: Sjuksköterskor behöver delta mer i den patientnära omvårdnaden. Delegeringarna bör minska, och sjuksköterskor behöver återta sitt ansvar för omvårdnaden. Sjuksköterskor behöver också mer utbildning och träning i konsten att delegera. Ytterligare forskning kring delegering är nödvändig, särskilt i Sverige.

  Tilldelningsdatum2014-jan.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • delegering
  • sjuksköterska
  • profession
  • legitimerad
  • icke legitimerad

  Citera det här

  '