Demokrati i förskoleklass
: - En studie om hur förskollärare kan förhålla sig till demokrati i förskoleklassens verksamhet och hur demokrati kan synliggöras för barnen

 • Sara Olsson
 • Sumaj Vjollca

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie syftar att få kunskap om hur demokrati kan se ut i olika förskoleklasser.

  Eftersom demokrati är ett brett område har vi valt att avgränsa begreppet till utbildning

  och samhälle.

  I vår undersökning har vi utgått ifrån teoretikern Johan Dewey som lyfter demokratins

  roll i undervisningen och i dagens samhälle.

  Undersökning utgår ifrån en kvalitativ metod som bygger på intervjuer och observationer.

  Vi har intervjuat åtta förskollärare som arbetar i olika förskoleklasser i samma kommun.

  Intervjuerna och observationerna har gått ut på att få en bredare bild av hur förskollärarna

  ser, förhåller sig och arbetar med demokrati i verksamheten tillsammans med barnen.

  Resultatet visar att förskollärarna i vår studie har en viss förståelse kring begreppet

  Demokrati, däremot tycker dem att det är ett väldigt stort och avancerat begrepp som

  innefattar många olika faktorer. I resultatet framkommer det att man inte samtalar om

  begreppet demokrati med barnen i förskoleklasserna utan förskollärarna agerar till viss

  del demokratiskt utan att reflektera över det. Deras synsätt kring demokrati är att

  involvera barnen i verksamheten, så att barnen känner sig viktiga och delaktiga i sin

  vardag, men i den praktiska verksamheten är det lätt att man glömmer bort de teoretiska

  aspekterna.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Linge (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • demokrati
  • förhållningssätt
  • förskollärare
  • inflytande
  • samhälle
  • synsätt

  Citera det här

  '