Demokrati i ungdomars livsvärldar
: En kvalitativ studie om ungdomars tankar och erfarenheter kring demokratibegreppet

 • Ann Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är ungdomars erfarenheter och upplevelser av demokrati i deras vardag samt hur det tar sitt uttryck. Flera författare har belyst att ungdomar tar lättvindigt på demokrati och att de inte ser demokrati som mer än valdeltagande och politik, och att de med andra ord inte ser demokratins värde. En kvalitativ metod valdes och det empiriska materialet samlades in genom fem individuella intervjuer samt fyra observationer vid olika fritidsgårdar. Frågorna i intervjuerna handlade om hur ungdomar upplever delaktighet och inflytande samt hur demokrati utförs och genomförs i deras livsvärldar såsom skolan, fritiden, familjen, vänner och media. Studien visade att ungdomarna upplevde delaktighet och inflytande som delar i demokrati och att det var viktigt för dem, då det innebar möjlighet att göra deras röster hörda men de var samtidigt omedvetna om den demokrati som fanns på andra arenor i deras vardag. Inflytandet och delaktigheten angående demokrati tog sitt uttryck på olika vis då ungdomarna upplevde medveten i sina hemmiljöer och en omedveten demokrati i skolor och på fritidsgårdar. Studien visade även på vilka sätt ungdomarna skapar demokrati genom till exempel skapandet av musik och engagemang inom idrotten. Slutligen visar studien att ungdomarna upplevde ett högt värde på demokrati samtidigt som de inte utnyttjade den till fullo vilket skapade en situation där ungdomarna inte värderade sin egen roll i en demokratisk kontext.

  Tilldelningsdatum2015-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • ungdomar
  • demokrati
  • deltagande och inflytande
  • känslan av sammanhang

  Citera det här

  '