Den åldersintegrerade undervisningens uppgång och fall

 • Jeanette Hansson
 • Jennie Koskela

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en övergång, från åldersintegrerad till åldershomogen verksamhet, påverkar undervisningen utifrån pedagogens perspektiv. I litteraturdelen redogörs för den åldersintegrerade undervisningens centrala begrepp, dess historik och vilka olika motiv som föranlett dess uppkomst. Därefter går vi igenom forskning och annan litteratur som vi anser relevant för att ge en bakgrund till och en förståelse för vår undersökning.

  Vi har intervjuat fyra pedagoger som är verksamma i årskurs 1-4 för att besvara vår forskningsfråga: På vilket sätt påverkas undervisningssituationen för de pedagoger som arbetat åldersintegrerat av att nu arbeta ålderhomogent? De intervjuade pedagogerna valdes ut med kriteriet att de skulle ha erfarenhet av både åldersintegrerad såväl som åldershomogen undervisning.

  Resultatet visar att åsikterna gick isär angående om åldersblandade klasser är pedagogik eller organisationsform. Två av pedagogerna var positivt inställda till den åldersintegrerade undervisning och de andra två var kritiska. Pedagogernas inställning visade sig ha stor inverkan på hur undervisningssituationen. De upplevde att bland annat planeringsarbetet ökade och blev en belastning.

  Tilldelningsdatum2010-maj-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMargreth Johansson (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • åldersblandad klass
  • åldersintegrerad klass
  • åldershomogen klass
  • åldersindelad klass
  • åldersintegrerad undervisning
  • årskurslös undervisning
  • årskursindelad undervisning och åldershomogen undervisning

  Citera det här

  '