Den anonyma hasselsnoken
: En studie av hasselsnokens biotopkrav utifrån ett blekingskt landskapsperspektiv

  • Fredrik Herbst
  • Catrin Ivarsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hasselsnoken har varit rödlistad och klassad som Sårbar (VU) sedan år 1975. Men det finns väldigt lite information om hasselsnokens levnadsvanor och biotoper, vilket gör att den är relativt okänd för allmänheten. Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hasselsnokens biotopkrav utifrån ett landskapsperspektiv i Blekinge. I bakgrundsdelen vävs därför information om hasselsnoken samman med kultur- och jordbrukslandskapet. Vi avser att fylla en del av de kunskapsluckor som finns, genom frågor som; Vad karaktäriserar den miljö där hasselsnoken återfinns i Blekinge? Vilka gemensamma kulturinslag finns det på lokaler med fynd av hasselsnok? Metoden som används i denna undersökning är en kvalitativ- och rumslig analys där avstånd och position kommer visa var fynd av hasselsnok återfinns och i vilka biotoper. I studien undersöks även hur stor del av hasselsnokens biotoper som har koppling till kulturlandskapet. Studien ger ett blandat resultat, med stora skillnader i biotoper. Men av resultatet av biotopanalysen går det att utläsa att hasselsnoken trivs i något som liknar det äldre svenska kulturlandskapet, med en variation av öppna ytor, skog och med inslag av stenmur samt stenrösen. Resultatet visar även att jordarterna morän och urberg är vanligast inom fyndlokalerna och att någon nivå av blockighet (blockfattig till normalblockig yta) är att föredra.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Söderquist (Handledare) & Ingemar Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Landskapsarkitektur (40108)

Nyckelord

  • biotopval
  • Coronella austriaca
  • Hasselsnok
  • kulturlandskap
  • landskapsvetenskap

Citera det här

'