Den civiliserade vilden i den moderna världen

 • Martin Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om framväxten av det moderna samhället och vad som karakteriserar det moderna. Jag menar i uppsatsen att det moderna samhället växte fram ur civiliseringsprocessen, vilken jag kommer att historiskt och ur andra perspektiv beskriva i enlighet med mina teorier, vilka är i sin tur påverkade av framför allt Bauman och Elias. Jag vill visa konsekvenserna av vad det moderna samhället erbjuder och kommer att visa hur moralen förskjuts i takt med ett alltmer rationellt samhälle. Det moderna förutsätter ett hämmande av det naturliga i människan men detta hämmande osynliggör egentligen bara det naturliga och därför är överföringen från att vara ”naturlig” till att vara ”kulturell” en svår, om inte omöjlig process. Jag vill även visa på hur tidigare traditionella värderingar byts ut mot ett ”friare” liv som i sin tur kan leda till att inga värderingar överhuvudtaget gör sig gällande, i alla fall inte ur en moralisk synvinkel. Detta exemplifierar jag med hjälp av Baumans, enligt min mening, klockrena analys av förintelsen. Jag ger även andra exempel på följder av det moderna samhället kan medföra, t.ex. en existentiell tomhet som grundar sig i att de valmöjligheter vi erbjuds inte är meningsfulla. Analysen av det moderna samhället kan verka dunkel men den slutar självfallet inte i denna uppsats och det finns självfallet upplyftande aspekter av det moderna. Dessa har jag dock inte gett mycket utrymme men jag hoppas, trots det, på trevlig läsning.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '