Den fjärrstyrda läraren: mellan omdöme och beställning
: En kritisk fallstudie om kursutvärderingar

  • Serjon Qorri

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Föreliggande uppsats har det övergripande syftet att kritiskt diskutera och problematisera användningen av kursutvärderingar på en gymnasieskola. Den kritiska diskussionen har avgränsats till kursutvärderingarnas validitet samt en kritisk diskussion om, och i så fall hur, kursutvärderingar kan användas för att konstruera lärarsubjekt och undervisning. Ontologiskt och epistemologiskt är studien knuten till ”den språkliga vändningen” samt pragmatismen.  En förklarande fallstudie har använts som metod och intervjuer samt textanalys har fungerat som tekniker för att samla in data.

Fallstudiens informanter visar på en uppfattning om att gymnasieskolans kursutvärderingssystem kantas av validitetsbrister och en uppfattning om att gymnasieskolans kursutvärdering används i syfte att konstruera både lärarsubjekt och undervisning.  Den kritiska diskussionen handlar om en manualiserad och förbeställd undervisning istället för en undervisning som karaktäriseras av professionella bedömningar. Kursutvärderingarna har konstruerats för att åstadkomma symmetriska bedömningar och jämförelser som kan uppvisas tydligt med hjälp av siffervärden och statistik, men som enligt lärarna i studien inte kan betraktas som en giltig bedömning av undervisningskvalitet eller lärarskicklighet.  Gymnasieskolans användning av kursutvärderingarna utmanar lärarnas professionalitet till förmån för konkurrens och individualism vilket skapat lärare som nödgats navigera mellan egna omdömen och den förbeställda undervisningen som skolans kursutvärderingssystem underblåser. 

Tilldelningsdatum2021-juli-26
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Porath Sjöö (Handledare), Maria Bäcke (Examinator) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här

'