Den händelserika skolgården
: En kvalitativ intervjustudie om fysiska risker på skolgården

  • Emelie Head
  • Maja Kristiansen

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare i fritidshem resonerar om fysiska risker på skolgården. Det empiriska materialet bygger på semistrukturerade intervjuer med verksamma fritidslärare. Empirin har sedan analyserats mot den teoretiska utgångspunkten Bronfenbrenners ekologiska systemteori, läroplaner, styrdokument och nutida forskning. Under utförda intervjuer resonerade fritidslärarna om vikten av deras närvaro på skolgården, underhållet av skolgården samt vilka fysiskt riskfyllda områden de tyckte fanns på deras skolgård. De främsta riskerna som fritidslärarna berättade om var kompisgungan, fotbollsplanen, cyklarna, klätterställningen och träden. Analysen gav oss sedan ett resultat och en diskussion som stärker studiens syfte och frågeställningar genom att fritidslärarna uppfattades som pålitliga och ärliga i deras svar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Clementson (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fritidslärare
  • fysiska risker
  • riskfull lek
  • skolgård
  • utomhusmiljö

Citera det här

'