Den kommunala revisionens värde
: En studie av en svensk kommun

 • Morgan Isgren
 • Petronella Lönn

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Internrevision förekommer i både den offentliga och privata sektorn. Den interna revisionen strävar efter att skapa värde för organisationen samt förbättra organisationens verksamhet. Internrevisionen inom kommuner brukar beskrivas som kommunal revision och har en liknande funktion som internrevisionen inom privat sektor har. Syftet med studien har varit att ta reda på hur den kommunala revisionen skapar värde för kommunen. Studien har använt sig av en kvalitativ metod där det empiriska materialet är baserat på fem semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna har baserats på uppsatsens litteraturgenomgång och referensram. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av the managerial theory of value creation och tidigare forskning. Resultat i studien visar att den kommunala revisionen skapar värde på en mängd olika sätt, primärt med hjälp av granskningar av kommunens nämnder. Den kommunala revisionen skapar även värde för olika intressenter som invånare, nämnder och kommunfullmäktige.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare), Gert Paulsson (Bedömande lärare) & Gert Paulsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Kommunal revision
 • kommuner
 • intressenter
 • objektivitet
 • oberoende
 • värdeskapande
 • kommunikation

Citera det här

'