Den komplexa professionen...
: En fenomenografisk studie om lärare i fritidshems uppfattningar om att ha dubbla uppdrag

 • Andreas Jensen
 • Johanna Yrvenstam

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar grundlärare i fritidshem har om sina dubbla uppdrag för den fritidshemspedagogiska undervisningen och det praktisk-estetiska ämnet. Genom frågeställningen kopplat till utmaningar och fördelar användes semistrukturerade intervjuer som en kvalitativ ansats. Analys av insamlingsdata utgick från sjustegsmetoden ur en fenomenografisk ansats för att hitta variationer i likheter och skillnader som skulle ge stöd för kategorierna utifrån de uppfattningar som gavs vid sex intervjutillfällen. Resultatkategorierna mynnades ut i “komplexitet”, “erfarenhet”, “relationer” och “förutsättningar”. Resultaten i studien visar på komplexiteten att bedriva dubbla uppdrag i två skilda verksamheter, där balans mellan planering och prioritering skapar olika förutsättningar för lärare i fritidshem att bedriva sina dubbla uppdrag.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareChristian Andersson (Handledare), Hilma Holm (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Dubbla uppdrag
 • lärare i fritidshem
 • fritidshem
 • praktiskt-estetiska ämnen
 • uppfattningar
 • komplexitet
 • fenomenografi

Citera det här

'