Den nya resan
: asylsökandes väg in i det svenska samhället

 • Belinda Fercher

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet för denna uppsats var att beskriva hur asylsökande flyktingar har upplevt mötet med Sverige, och hur deras bild av Sverige har förändrats efterhand.

  Uppsatsens två frågeställningar var Hur upplever asylsökande flyktingar mötet med Sverige? och Hur har Sverigebilden förändrats från ankomst till idag?

  Metoden bestod av kvalitativ strukturerad intervju med öppna frågor.

  Teorin var Hofstede, Hofstede och Minkovs teori rörande hur känslor förändras med tiden för människor som bor i främmande kulturella miljöer. Deras känslor kan ses vara uppdelade i fyra olika faser; eufori, kulturchock, anpassning och det stabila sinnestillståndet.  

  Resultatet visade att asylsökande har upplevt mötet med Sverige som ett land med kulturella skillnader, där vädret är mycket kallt, mycket mörkt och mycket snö på vintern. Vissa upplevde svenskarna som snälla och hjälpsamma, medan andra upplevde det svårt att få kontakt med svenskarna. Sverigebilden från ankomst till idag har förändrats till en väldigt positiv bild av Sverige, med snälla och hjälpsamma människor där man trivs bra att bo.

  Tilldelningsdatum2017-juli-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • asylsökande
  • flyktingar
  • integration
  • sverige
  • upplevelse

  Citera det här

  '